TẤT TẦN TẬT VỀ THÌ QUÁ KHỨ

thì qua khứ đơn

 1.Thì quá khứ đơn – Past simple tense

Công thức với Động từ thường

 • Câu khẳng định: S + V2/ed + O
 • Câu phủ định: S + did not + V_inf + O
 • Câu nghi vấn: Did + S + V_inf + O ?

Công thức với Động từ tobe:

 • Câu khẳng định: S + was/were + O
 • Câu phủ định: S + were/was not + O
 • Câu nghi vấn: Was/were + S + O?

Cách dùng:

 • Diễn tả một hành động đã xảy ra và đã kết thúc tại thời điểm trong quá khứ. 
 • Diễn tả những hành động xảy ra liên tiếp tại thời trong điểm quá khứ.
 • Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra tại thời điểm trong quá khứ 

Dấu hiệu nhận biết: Các từ thường xuất hiện trong câu ở thì quá khứ đơn: Yesterday, last night/ last week/ last month/year, ago,… 

Cách phát âm -ed

Trong thì quá khứ các động sẽ được thêm đuôi “ed” vào sau động từ trừ một số động từ bất quy tắc. Các bạn tham khảo về cách phát âm đuôi ed:

cách thì trong tiếng anh
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /t/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ 
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /id/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những động từ quá khứ thuộc trường hợp còn lại.

Bảng cách phát âm ed    Xem thêm: Chi tiết thì quá khứ đơn trong tiếng Anh

2. Thì quá khứ tiếp diễn – Past continuous tense

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + were/ was + V_ing + O
 • Câu phủ định: S + were/was+ not + V_ing + O
 • Câu nghi vấn: Were/was+S+ V_ing + O?

Cách dùng:

 • Để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ.
 • Diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có một hành động khác xen vào.
 • Diễn tả những hành động xảy ra song song với nhau.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thì quá khứ tiếp diễn thường có trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định.Ví dụ: At/At this time + thời gian quá khứ (at 7 o’clock yesterday), in + năm quá khứ, in the past,…   Xem thêm: Chi tiết thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh

3. Thì quá khứ hoàn thành – Past perfect tense

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + had + V3/ed + O
 • Câu phủ định: S + had + not + V3/ed + O
 • Câu nghi vấn: Had + S + V3/ed + O?
thi qua khu hoan thanh

Cách dùng:

 • Diễn tả hành động đã hoàn thành trước một thời điểm trong quá khứ
 • Diễn đạt một hành động đã xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động xảy ra trước dùng quá khứ hoàn thành – xảy ra sau dùng quá khứ đơn

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các từ: By the time, prior to that time, before, after, as soon as, until then,…    Xem thêm: Chi tiết thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh

4. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past perfect continuous tense 

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + had been + V_ing + O
 • Câu phủ định: S + had + not + been + V_ing + O
 • Câu nghi vấn: Had + S + been + V_ing + O? ​
thi qua khu tiep dien

Cách dùng:

 • Diễn tả một hành động xảy ra liên tục trước một hành động khác trong quá khứ.
 • Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm được xác định trong quá khứ. 

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường chứa các từ như Until then, by the time, prior to that time, before, after… 

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử