TẤT TẦN TẬT VỀ THÌ TƯƠNG LAI

 1.Thì tương lai đơn – Simple future tense

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O
 • Câu phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O
 • Câu nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O?

Cách dùng:

 • Diễn tả một dự đoán không có căn cứ xác định.
 • Diễn tả dự định đột xuất xảy ra ngay lúc nói.
 • Diễn tả lời ngỏ ý, hứa hẹn, đề nghị, đe dọa.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các từ: tomorrow, next day/week/month/year, in + thời gian…    Xem thêm: Chi tiết thì tương lai đơn trong tiếng Anh

2.Thì tương lai tiếp diễn – Future continuous tense

công thức:

 • Câu khẳng định: S + will/shall + be + V-ing
 • Câu phủ định: S + will/shall + not + be + V-ing
 • Câu nghi vấn: Will/shall + S + be + V-ing?
thi tuong lai don

Cách dùng:

 • Diễn tả về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định.
 • Diễn tả về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác chen vào. 

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các cụm từ: next time/year/week, in the future, and soon,…    Xem thêm: Chi tiết thì tương lai tiếp diễn trong tiếng Anh

3. Thì tương lai hoàn thành – Future perfect tense

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + shall/will + have + V3/ed
 • Câu phủ định: S + shall/will not + have + V3/ed
 • Câu nghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ed?

Cách dùng :

 • Diễn tả về một hành động hoàn thành trước một thời điểm xác định trong tương lai.
 • Diễn tả về một hành động hoàn thành trước một hành động khác trong tương lai. 

Dấu hiệu nhận biết: Đi kèm với các từ: by/by the time/by the end of + thời gian trong tương lai,…    Xem thêm: Chi tiết tương lai hoàn thành trong tiếng Anh

4. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future perfect continuous tense

Công thức:

 • Câu khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O
 • Câu phủ định: S + shall/will not+ have + been + V-ing
 • Câu ghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

Cách dùng:

 • Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai.

Dấu hiệu nhận biết: Có chứa For + khoảng thời gian + by/before + mốc thời gian trong tương lai: by then, by the time,… 

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử