Từ vựng chủ đề màu sắc

Cùng EFC tham khảo một số từ vựng tiếng anh vê màu sắc nhé!

amber /ˈæmbər/: màu hổ pháchbeige /beɪʒ/: màu da người

 • black /blæk/: màu đen
 • blackish /ˈblakɪʃ/: đen nhạt
 • sooty /ˈsʊti/: đen huyền
 • Inky /ˈɪŋki/: đen xì
 • smoke grey color /smoʊk ɡreɪˈkʌlər/: xám khói

 • brown /braʊn/: màu nâu
 • tawny /ˈtɔːni/: nâu vàng
 • umber /ˈʌmbər/: nâu đen
 • dark brown /dɑːrk braʊn/: nâu đậm
 • light brown /laɪt braʊn/: nâu nhạt

color board /ˈkʌlər bɔːrd/: bảng màucolor wheel /ˈkʌlər wiːl/: bánh xe màu (vòng tròn màu)

 • color code /ˈkʌlər koʊd/: mã màu
 • color marker /ˈkʌlərˈmɑːrkər/: bút lông màu
 • coloring book /ˈkʌlərɪŋ bʊk/: tập tô màu
 • color /ˈkʌlər/: màu sắc
 • coloured pencil /ˈkʌlərdˈpensl/: bút chì màu
 • crayon /ˈkreɪɑːn/: bút sáp màu
 • chemical dye /ˈkemɪkl daɪ/: màu hóa phẩm
 • dye powder /daɪˈpaʊdər/: bột nhuộm màu
 • food coloring /fuːdˈkʌlərɪŋ/: màu thực phẩm
 • gaudy /ˈɡɔːdi/: sặc sỡ
 • glittering (adj) /ˈɡlɪtərɪŋ/: lấp lánh, óng ánh
 • glitter /ˈɡlɪtər/: kim tuyến
 • green /ɡriːn/: xanh lá cây
 • greenish /ˈgriːnɪʃ/: xanh lá cây nhạt
 • lime /laɪm/: xanh lá mạ (vàng chanh)
 • bright green /braɪt ɡriːn/: xanh lá cây tươi
 • dark green /dɑ:k griːn/: xanh lá cây đậm
 • Indigo /ˈɪndɪɡoʊ/: lam chàm
 • blue /bluː/: xanh lam
 • dark blue /dɑːrk bluː/: lam đậm
 • pale blue /peɪl bluː/: lam nhạt
 • peacock blue /ˈpiːkɑːk bluː/: lam ngọc

luminescent /ˌluːmɪˈnesnt/: dạ quang (adj.)opaque /oʊˈpeɪk/: không thấu quang

 • orange /ˈɔːrɪndʒ/: màu cam
 • red orange /redˈɔːrɪndʒ/: cam đỏ
 • yellow orange /ˈjeloʊˈɔːrɪndʒ/: cam vàng
 • bronze /brɑːnz/: màu đồng
 • ochre /ˈoʊkər/: cam đất

paint color /peɪntˈkʌlər/: màu sơnpharmaceutical color /ˌfɑːrməˈsuːtɪklˈkʌlər/: màu dược phẩm

 • pink /pɪŋk/: màu hồng
 • ruby /ˈruːbi/: hồng ngọc
 • pink red /pɪŋk red/: đỏ hồng
 • hot pink /hɑːt pɪŋk/: màu hồng nóng
 • salmon /ˈsæmən/: hồng cam
 • red /red/: màu đỏ
 • deep red /diːp rɛd/: đỏ sẫm
 • crimson /ˈkrɪmzən/: đỏ thẫm
 • reddish /ˈrɛdɪʃ/: đỏ nhạt
 • wine /waɪn/: đỏ rượu
 • plum /plʌm/: đỏ mận
 • bright red /braɪt red/: đỏ sáng

smoke-colored /smoʊkˈkʌlərd/: màu khóito mix colors /tuːmɪksˈkʌlərz/: pha màutranslucent /trænsˈluːsnt/: cho ánh sáng qua lờ mờtransparent /trænsˈpærənt/: trong suốt

 • violet /ˈvaɪələt/: màu tím
 • mauve /moʊv/: màu hoa cà
 • purple /ˈpɜːrpl/: màu tía
 • red violet /redˈvaɪələt/: tím đỏ
 • blue violet /bluːˈvaɪələt/: tím xanh

watercolour /ˈwɔːtərkʌlər/: màu nướcwhite /waɪt/: màu trắng

 • yellow /ˈjeloʊ/: màu vàng
 • yellowish /ˈjeloʊɪʃ/: vàng hoe
 • pale yellow /peɪlˈjeloʊ/: vàng nhạt

rainbow /ˈreɪnboʊ/: cầu vồng

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử